چک لیست خودرو شامل چه مواردی میشود؟

چک لیست خودرو: چک لیست خودرو شامل موارد زیر می شود: چک لیست موتوری، چک لیست اصلی ایمنی ،چک لیست مایعات خودرو، چک لیست اصلی ایمنی می شود. چک لیست...