عیب یابی با دستگاه GSCAN2

عیب یابی خودرو ها با استفاده از دستگاه   G-SCAN 2که یک دیاگ برای تمام خودروهای داخلی و وارداتی با  

پوشش 100% عیب یابی و پیکربندی و کددهی تمام خودروها، تمام مدلها تا مدل  روز می باشد .

همچنین در این قسمت علاوه بر عیب یابی، تنظیم موتور نیز انجام می شود.